Akademi NOVA

YÖK’ün Denklik Verdiği Üniversiteler

 • Mezuniyet ve/veya diploma denklik başvurularının uygunluğunun tespiti halinde aşağıdaki durumlarda SYBS işlemleri uygulanmaksızın YÖK’ün Denklik Verdiği Üniversitelere ilişkin Daire Başkanlığınca hazırlanan rapor Komisyon tarafından uygun görülmesi üzerine Kurulda karara bağlanır
  1. Türk yükseköğretim sisteminde eş değer bir karşılığının olması hâlinde, mezun olunan yükseköğretim kurumunun, başvuru sahibinin, yükseköğrenime başladığı yıl Academic Ranking of World University (ARWU), CWTS Leiden Ranking Academic Ranking, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Ranking, University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralandırma sisteminde yer alan ilk 1.000 yükseköğretim kurumu arasında yer alması,
  2. Türk yükseköğretim sisteminde eş değer bir karşılığı varsa Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği ya da tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınmış diploma olması,
  3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda yer alan yurt dışındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilenlerin veya bu programlara yerleştirilen en son öğrencinin aldığı puanı alarak aynı yıl ilgili yükseköğretim kurumunun aynı programına kayıt yaptıranlara ait diploma olması,
  4. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükseköğretim kurumlarına ders transferi/yatay geçiş yoluyla geçerek öğreniminin en az %70’ini bu yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlara ait diploma olması,
  5. Yükseköğrenime başladıkları ilk eğitim öğretim döneminde ÖSYM’nin yükseköğretime geçiş için aradığı asgari şartları karşılamış olan ve (c) bendinde belirtilen yükseköğretim kurumlarına ders transferi / yatay geçiş yoluyla geçip öğreniminin en az %70’ini bu yükseköğretim kurumlarında tamamlanan diploma olması,
  6. Yönetmeliğin 5 ve 6’ıncı maddeleri kapsamında uygunluğu anlaşılan, ancak mezun olunan programın bu fıkrada belirtilen yükseköğretim kurumu ve programları dışında kalan programlardan alınan diplomalara; Türk yükseköğretim sistemindeki eş değer programa göre temel öğrenim kazanımları, teorik ve uygulamalı dersler staj ve projeler bakımından yeterliğinin Komisyon tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate alınarak kabul edilmiş olması.

 

 • Mezun olunan programın alan ve derece bakımından aynısı veya benzeri Türk yükseköğretim sisteminde bulunmuyor ise diğer şartların sağlanması hâlinde, Bilim Alanı Danışma Komisyonunun incelemesinden ve görüş oluşturmasından sonra, ilgililere diplomada belirtilen alanda Türk yükseköğretim sistemine eş değer olduğu tespit edilen ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans derecesinde denklik kararı alınmasına ilişkin Daire Başkanlığınca hazırlanan rapor, Komisyon tarafından uygun görülmesi üzerine Kurulda karara bağlanır.
 • Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeye (Lizbon Sözleşmesi) taraf olan ülkelerden, meslek icrasına izin veren alanlar dışında kalan programlardan mezun olan başvuru sahiplerinin, Yönetmelikte geçen diğer şartları sağlamaları ve ilgili program ve derecenin Türkiye’de karşılığı olması ve ülkemizde ilgili program ve derecede gerekli olan asgari eğitim süresi ve asgari krediyi sağlamaları durumunda SYBS işlemlerine tabi tutulmaksızın doğrudan denklik kararı alınmasına ilişkin Daire Başkanlığınca hazırlanan rapor Komisyon tarafından uygun görülmesi üzerine Kurulda karara bağlanır.

YÖK’ün Denklik Verdiği Üniversiteler genel olarak ilk 1000 sıralaması içerisinde olan üniversitelerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir